Miljöfarlig verksamhet - anmälan

LÄS MER

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd enligt 1 kap 10-11 §§ Miljöprövningsförordningen (2013:251). I Miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga.

Läs mer:

Miljöprövningsförordningen – Riksdagen

Miljöfarlig verksamhet - Motala kommun