Uppskjuten skolplikt - ansökan

LÄS MER

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Du som vårdnadshavare kan ansöka om att skjuta upp skolplikten och detta prövas sedan av kommunen.

För att styrka de särskilda skäl som åberopas för uppskjuten skolplikt ska du bifoga:

  • dokumentation/yttranden, som exempelvis dokument om barnets utveckling och läkarintyg
  • yttrande från förskola och/eller annan pedagogisk personal.