Brandfarlig vara - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hantering av brandfarliga varor kräver tillstånd som du ansöker om hos räddningstjänsten med hjälp av denna e-tjänst. Ansökan signeras med e-legitimation. 

Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet till hantering. Om sökande är en juridisk person ska ansökan göras av firmatecknare eller av person som har skriftlig delegation från firmatecknare.

Tillståndet är belagt med en avgift enligt kommunens taxa. Observera att du kan behöva tillstånd enligt annan lagstiftning, till exempel miljöbalken eller plan- och bygglagen.

Denna e-tjänst används för att söka nytt tillstånd eller för att ansöka om förändringar i ett befintligt tillstånd. Vill du bara anmäla föreståndare finns en separat e-tjänst för det.

Föreståndare brandfarlig vara - anmälan

Läs mer

Brandfarliga och explosiva varor - Motala kommun

I föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) framgår vad som är tillståndspliktig hantering:

MSBFS 2013:3 föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor - MSB

Här hittar du mer information om vilka krav som ställs i samband med tillståndsansökan:

Handbok – Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor - MSB

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa